يكي از مواردي كه جديدا در سايتهاي گفتگوي بورسي به آن اشاره مي شود حد ضرر است كه بعضي دوستان براي هر سهم يك حد ضرر ارائه مي دهند.به نظرم مي رسد كه در اين باره بايد چند موضوع را در نظر گرفت. حد ضرريك موضوع شخصي است كه با توجه به شرايط شخصي تعيين مي شود.مثلا يك بورسباز آماتور لازم است كه حد ضرر را پايين نگه دارد تا ريسك كمتري را بپذيرد.اين يك موضوع اساسي براي باقي ماندن در بازار است.افراد بسياري هستند كه مطابق قانون اقبال تازه واردين در اولين خريد و فروش خود به سود رسيده اند اما تعداد كمي هستند كه در يك مدت طولاني به موفقيت ادامه دار ميرسند و تقريبا تمام اين افراد يك قانون اساسي براي خود دارند كه تخطي از آن را برنمي تابند.زماني كه بورسباز احساس كرد كه به خاطر تسلطش مي تواند ريسك بيشتري را بپذيرد مي تواند حدضررش را افزايش دهد.البته استفاده از حد ضرر وحد سود براي معاملات فقط در بورس نقش ندارد بلكه در تمام معاملات مشابه نظيرفاركس و حتي قمار نيز وجود دارد.بنابراين ارائه يك حد ضرر براي يك سهم براي تمام خريداران تنها به گمراهي بورسبازان آماتور مي ا نجامد. در پايان يك نكته هم در باره بازار مسكن .يكي از دوستان مي گفت كه بازار مسكن در موج پنجم اليوت خود است.به نظرم تا پايان سال اين روند ادامه دارد و در سال بعد تا شهريور نيز يك رشدي خواهد داشت و سپس براي يك مدت طولاني به خواب فروخواهد رفت.تا ببينيم درزمستان سال بعد كدام بازار دچار آنومي شود!